گروه محصولات U-PVC

pe plastic injection molds

قالب های اتصال U-PVC

قالب هاب های اتصالات U-PVC  که بر اساس استانداردهای EN 1329–1   و  TSE 275–1   تولید گردیده با استفاده از سیستم های هسته انعطاف پذیر محصولات هم از نظر نشتی و هم از نظر زیبائی با اطمینان بیشتری تولید می گردد.

Ø  ۳۲ میلی متر                Ø  ۹۰ میلی متر
Ø  ۴۰ میلی متر                Ø  ۱۱۰ میلی متر
Ø  ۵۰ میلی متر                Ø  ۱۲۵ میلی متر
Ø  ۶۳ میلی متر                Ø  ۱۶۰ میلی متر
Ø  ۷۵ میلی متر                Ø  ۲۰۰ میلی متر

قالب های اتصالات  (fittings)  با قطرهای بالا تولید می گردد.