گروه محصولات PE

pe plastic injection molds

قالبهای لوله درناژ و آبیاری زراعی PE

تولید قالب های اتصالات آبیاری زراعی و آب نوشیدنی که بر اساس استاندارد TS 418–2 EN 12201–2  طراحی گردیده است: 

Ø  ۲۰ میلی متر                Ø  ۷۵ میلی متر
Ø  ۲۵ میلی متر                Ø  ۹۰ میلی متر     
Ø  ۳۲ میلی متر                Ø  ۱۱۰ میلی متر
Ø  ۴۰ میلی متر                Ø  ۱۲۵ میلی متر
Ø  ۵۰ میلی متر                Ø  ۱۴۰ میلی متر
Ø  ۶۳ میلی متر                Ø  ۱۶۰ میلی متر

قالب های اتصالات  (fittings)  با قطرهای ذکر شده در بالا تولید می گردد.